|

|

|

V rámci projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci, financovaného prostřednictvím fondů EHP a Norska se zaměřujeme na ucelený koncept podpory mladých lidí v oblasti duševního zdraví. Věnujeme se oblasti destigmatizace, školních preventivních aktivit, sekundárnímu odbornému poradenství a vzděláváním pedagogických pracovníků a pomáhajících profesí. V rámci realizace aktivit využíváme odborných pracovníků a osob se zkušeností, tzv. peer asistentů, jejichž přenos vlastní zkušenosti skrze otevírání svého příběhu je nenahraditelný.

Téma péče o duševní zdraví vnášíme i mimo zdi ZČU. Naším cílem je poskytnout nejen kvalitní a dostupné odborné služby, ale i předcházet chronifikaci a eskalaci psychických problémů u mladistvých a mladých dospělých.

Do projektu jsme se pustili z důvodu potřeby rozšířit podporu dětí a mladistvých v oblasti duševního zdraví.

I přes podporu a realizaci mnohých opatření, jejichž úkolem bylo podpořit péči o duševně nemocné a destigmatizovat a deinstitucionalizovat psychiatrickou péči a prohloubit provázanost potřebných zdravotních a sociálních služeb, se stále ještě objevují oblasti, kde je třeba zapracovat, aby byla podpořena lepší kvalita života osob s duševním onemocněním.

Duševní zdraví dětí a mladistvých je meziresortní záležitostí na více úrovních. Jde o oblast na pomezí mezi zdravotnictvím a školstvím, mezi primární a terciární prevencí, mezi státní a komunitní úrovní. Vzhledem k pomezí, na kterém se nachází, se ocitá na okraji pozornosti.

Proto jsme se v rámci projektu zaměřili na oblast primární prevence a destigmatizace tématu duševního onemocnění.

Dle zkušeností s prací s výchovnými poradci ZŠ a SŠ víme, že rodiče někdy ani nechtějí škole sdělit, co se za potížemi či problémy jejich dítěte skutečně skrývá, neboť se v případě vyslovení psychiatrické diagnózy obávají zhoršeného přístupu pedagogických pracovníků či třídního kolektivu k jejich dítěti. Bohužel ani pedagogičtí pracovníci nemají potřebné kompetence pro podporu primární prevence či s prací s žáky/studenty s duševním onemocněním, kteří se vrací do vzdělávacího procesu po hospitalizacích či prožívají psychické potíže. V rámci ČR (i Plzeňského regionu) dochází i k přeplněné kapacitě stávajících lékařských služeb pro lidi s duševním onemocněním, což způsobuje dlouhé čekací lhůty u odborníků. Tak může později docházet ke zbytečnému prohlubování duševních obtíží a nadbytečným hospitalizacím u cílové skupiny.

V rámci projektu jsme si dali za cíl o tématu informovat a pomoci s rozšířením kapacit podpůrných služeb v kraji.

Práce na středních školách v rámci preventivního programu Blázníš? No,a!

 

Cílem projektu je snížit riziko výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u dětí a dospívajících, a to prostřednictvím realizace aktivit zaměřených na prevenci, včasný záchyt, efektivní intervenci u subklinických a klinických forem duševních obtíží u dětí a dospívajících a aktivitami zaměřenými na zvyšování povědomí o problematice duševního zdraví.

V rámci aktivit se zaměřujeme na rozvoj preventivních programů, které inovujeme o další kapitoly zaměřené na podporu mladistvých v době životních milníků, kdy se mohou rozvíjet psychické krize. Je pro nás důležité i téma dalšího směřování a seberealizace.

Důraz klademe na podpoření jejich dovednosti o tématu duševního zdraví otevřeně mluvit a předcházet tak prohlubování duševních potíží a krizí kvůli nevyhledání potřebné pomoci z důvodu strachu (stigma, sebestigma) či neznalosti. A ukázat, že vše má své řešení.

V rámci výstupů projektu posilujeme školení na zvýšení dovedností v oblasti duševního zdraví, a to jak u cílové skupiny dětí a dospívajících, tak u pedagogických pracovníků a poradců pracujících s dětmi a mladistvými. Vzdělávací a osvětovou činností přispíváme k destigmatizaci tématu duševního zdraví. Pro předcházení eskalaci a chronifikaci problému cílíme na navýšení kapacit podpůrných a preventivních služeb v Plzeňském regionu.

Aktivity projektu započaly v květnu 2021. Za tu dobu už se nám podařilo urazit velký kus cesty. V rámci Informačního a poradenského centra při Západočeské univerzitě došlo ke zvýšené kapacitě poradenských služeb ve formě konzultačních hodin u psychologů a odborných pracovníků. V rámci poraden jsme se přizpůsobili i novým trendům a s cílem zajistit nízkoprahovost služby, jsme zprovoznili chat poradnu a e-mail poradnu. Mladým dospělým nabízíme i možnost využití bezpečného prostoru v rámci podpůrné skupiny, vedenou terapeuty.

Aby byly služby projektu ucelené zaměřujeme se na vzdělávání pedagogů a pracovníků pomáhajících profesí. Klademe důraz na zvládnutí včasného záchytu duševních potíží u cílové skupiny, schopnost pomoci vyhledat podporu, na práci s cílovou skupinou dětí a mladistvých se zkušeností s duševním onemocněním a na podporu preventivních aktivit v třídním kolektivu. Nyní již probíhá první pilotní kurz „Vzděláním k duševnímu zdraví“, který nám přinesl opět spoustu otázek, ale i odpovědí, za které účastníkům kurzu děkujeme.

Za velký úspěch projektu považujeme zapojení peer asistentů. Jedná se o osoby se zkušeností s duševním onemocněním, které se rozhodli podělit o svůj příběh a tím pomáhat svým vrstevníkům. Peer asistenti jsou vybráni z řad studentů ZČU a zapojují se s námi do preventivních aktivit na školách a postupně se zapojí do realizace svépomocných skupin.

Vzhledem k tomu, že mezi peer asistenty jsme našli i kolegy výtvarně nadané, využíváme jejich potenciál v rámci destigmatizačních aktivit, které probíhají přes sociální sítě a jejichž působení na mladé lidi vnímáme jako klíčové v oblasti otevírání tématu duševního zdraví. Cílem je téma duševní krize a onemocnění zbavit stigmatu, aby se nikdo nebál říct o pomoc včas.

Zapojením peer asistentů se nám daří určité míry destigmatizace dosáhnout, a to jak v rámci preventivních aktivit, kdy jsou peer asistenti přítomni s lektory rovnou na školách, ale i díky mladistvému pohledu na téma duševního zdraví. Peer asistenti jsou převážně z řady studentů ZČU a tím se se při vysoké škole vytváří komunita, jejíž cílem je podpořit mladé lidi o tématu otevřeně mluvit a nebát se vyhledat si pomoc. Nyní pracujeme na podpoře k vytvoření vlastní svépomocné skupiny při ZČU, která bude sdružovat adolescenty a mladé lidi, kteří nějakým způsobem řeší problémy v oblasti duševního zdraví.

Peer program na univerzitách není běžně využíván, zapojení osob se zkušeností v takto rozsáhlém konceptu je ZČU dá se říci spíše průkopníkem.

Poslechněte si o projektu více zde .

 

Mgr. Jana Krunclová

Projektový manažer

Více o aktivitách projektu najdete našich stránkách a sociálních sítích projektu.

www.bezbarier.zcu.cz
facebook.com/div.nej.zcu
instagram.com/div_nej_